Feb-04 _ Phiên luận tội ô nhục 2.0 - Đảng DC dùng luật rừng cản trở TT.Trump tái tranh cử 2024.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-04
----------