Feb-09 _ Cập nhật chi tiết phiên toà ô nhục luận tội Tổng Thống Trump tại Thượng Viện Mỹ.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-09
----------