BBT : Hồ Chí Minh và Gian Đảng Cọng Sản Việt Nam tuyên truyền cho cả thế giới biết chúng phải " Đánh cho Mỹ Cút Ngụy Nhào" là để giải phóng quê hương, mang lại Độc Lập, Tự Do, Hạnh phúc cho đất nước, nhưng sự thật phủ phàng đã đưọc thi sĩ Bùi Giáng diễn tả bộc trực qua những vần thơ ai oán như duới đây.


Bùi Giáng
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào

Tác giả: Bùi Giáng Ngày đăng: 2021-02-11

Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn !

Bùi Giáng