Feb -12 _ Năm người thiệt mạng ở điện Capitol đều ủng hộ và bỏ phiếu cho TTT.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-12

----------