Feb-15 _ Bảy Đần lo sợ điều gì mà vội vàng xem xét việc đóng cửa nhà tù Guantanamo?
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-15

LIVE: Pro Trump Celebration in West Palm Beach, FL on Presidents’ Day 2/15/21
----------