Feb-17 _ Kamala Harris chính thức thay thế Bảy Đần canh giữ hoà bình cho thế giới
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-02-17
----------