CÁ SẤU SONG SANH

Tác giả: Tha Hương Ngày đăng: 2021-02-19


Nước mắt Cá Sấu: HCM GIẾT 200,000 NGƯỜI TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT ... JOE BIDEN GIẾT 2,000.000 THAI NHI (và sẽ còn nhiều hơn)
Chèn ơi, chúng nó song sanh
Thằng em nức nở, thằng anh sụt sùi
Hai thằng đóng kịch thiệt dzui
Chúng lừa thiên hạ bằng mồi khóc than ...
Thằng anh phản nước Việt Nam
Nâng bi Tàu cộng, dối gian, bán nhà
Thằng em phản nước Cờ Hoa
Chạy theo Tàu cộng, bán nhà, nâng bi
Hai thằng nước mắt lâm ly
Khóc thi cá sấu sau khi muốt mồi !
Anh em chúng nó giết người
Mỗi thằng một kiểu, hại đời, bịp dân
Thằng tên khốn kiếp, Đại Đần
Thằng tên mất dạy, thành phần Bất Minh !
Thằng anh thúi hoắc Ba Đình
Thằng em cũng rứa, hôi rình Cờ Hoa
Song sanh là chúng đây mà
Dối gian, qủy quyệt, lừa nhà, phản dân !!!