Ba Cay Truc

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

NAM QUỐC SƠN HÀ

Email In

NAM  QUỐC  SƠN  HÀ

-sLs-

Việt Nam sẽ không bao giờ bị mất

Dù cầm quyền Cộng Đảng quá dốt ngu

Hồng trang sử đã nhiều lần chứng thật

Bởi mệnh trời ghi rõ trong thiên thư

Giặc Bắc phương dù cho dũng mãnh

Dù số quân đông lấy thịt đè người

Tàn cuộc chiến phải ôm đầu nhận lãnh

Máu cuồng xâm nhuộm đất đỏ hồng tươi ...

Hầu Nhân Bảo, Liễu Thăng, Tôn Sĩ Nghị

Vó ngựa quân Mông thế giới kinh hoàng

Giặc Bắc phương , chúngbao tàn như thế

Cũng làm mồi cho cá Bạch Đằng Giang ...!!

Quốc Tổ Hùng Vương làm sao chịu nhục

Khoanh tay nhìn con cháu Lạc Long Quân

Dân Lạc Việt không bao giờ khuất phục

Dù ngoại xâm binh mã gấp trăm lần

Vận nước lâm nguy, anh hùng xuất thế

Cộng Đảng quá hèn tự hủy dễ thôi

Có ngàn tướng ngang tài Đổ Cao Trí

Nguyễn Khoa Nam, Ngô Quang Trưởng một thời !!

Diệt Cộng Đảng xong toàn dân nô nức

Nối vòng tay cùng bảo vệ quê hương

Quân xâm lăng cuồng man vào phải chết

Cờ vàng bay trên khắp nẻo quê hương ...

thylanthảo

 

---------------------------------------