Ba Cay Truc

Bảng quảng cáo
  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Chào Mừng Bạn Đến Với Trang Báo Điện Tử­ Ba Cây Trúc **** Mọi bài vở và thư từ xin gởi về bacaytruc@gmail.com**** Có hiểu mới biết thương, có thương thì mới trọng, có trọng thì mới biết giữ gìn ****

Phát biểu của TT Donald Trump trong buổi gặp mặt và chào đón các cựu chiến binh Hoa Kỳ của cuộc chiến VN tại Khu giải trí Hyatt Regency Đà Nẳng.

Email In
Phát biểu của TT Donald Trump trong buổi gặp mặt và chào đón các cựu chiến binh Hoa Kỳ của cuộc chiến VN tại Khu giải trí Hyatt Regency Đà Nẳng.
Author: The White House Chuyển ngữ : Ba Cây Trúc Posted on: 2017-11-11

 

2:15 P.M. ICT
PRESIDENT TRUMP: Hello, everybody. And I assume that by now you're pretty exhausted. The media must be absolutely exhausted, looking to go home.
Chào mọi người. Và tôi cho rằng bây giờ các bạn đã khá mệt mõi rồi. Các nhà truyền thông hẳn đã tuyệt đối kiệt sức và muốn về nhà.
But we have had a tremendous time. And we're in Vietnam, tomorrow we go to the Philippines, and then back to the United States. We'll be landing in Washington. And I think we've had a tremendous period of time, starting in Japan, going to South Korea, going to China.
Nhưng chúng tôi đã và đang có một lịch trình khủng khiếp. Và chúng tôi đang ở Việt Nam, và ngày mai, chúng tôi đến Phi-líp-pin, và sau đó sẽ trở về Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ hạ cánh ở Washington. Và tôi nghĩ chúng tôi đã có một giai đoạn vĩ đại, bắt đầu từ Nhật Bản, tới Hàn Quốc, đi đến Trung Quốc.
Last night's celebration in China was something, the likes of which few people have ever seen before. So we've had a very exciting time.
Buổi lễ cử hành đêm qua tại Trung Quốc là một chuyện mà những loại tương tự như thế ít ai đã từng thấy trước đó. Vì vậy, chúng tôi đã có một thời gian rất thú vị.
I'm very honored to be representing our country, and I will say that, when you speak of honors, one of my great honors is to present the people standing right behind me -- great, great warriors and veterans of the Vietnam War.
Tôi rất vinh dự được đại diện cho đất nước của chúng ta, và tôi sẽ nói rằng, khi các bạn nói về vinh dự, thì một trong những vinh dự lớn của tôi là được trình bày về những người đang đứng ngay sau tôi - những chiến binh vĩ, vĩ đại, họ là những cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam.
Our veterans are a national treasure, and I thank them all for their service, sacrifice, and patriotism.
Những cựu chiến binh của chúng ta là một kho báu quốc gia, và tôi cảm ơn tất cả họ vì sự phục vụ, hy sinh và lòng yêu nước của họ.
To each of you with me today, you are the heroes who fulfill your duty to our nation. And each of you, under the most difficult conditions, did what you had to do, and you did it well.
Đối với mỗi bạn với tôi hôm nay, bạn là những anh hùng đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với đất nước chúng ta. Và mỗi người trong các bạn, dưới những điều kiện cực kỳ khó khăn , đã làm xong những gì bạn phải làm, và bạn đã làm tốt.
My administration, as you all know, is committed to rebuilding our military and honoring the hard work and sacrifices of all veterans. We're extremely proud of what we've done with the Veterans Administration. Dr. Shulkin has done an amazing job with choice and accountability and so many other things that we are doing and in the process of doing. The Veterans Administration is a whole different place.
Chính quyền của tôi, như tất cả các bạn đã biết, cam kết xây dựng lại quân đội của chúng ta và tôn vinh công việc khó khăn và hy sinh của tất cả các cựu chiến binh. Chúng tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm với Cục Cựu chiến binh. Tiến sĩ Shulkin đã thực hiện một công việc tuyệt vời với sự lựa chọn và tinh thần trách nhiệm, và rất nhiều thứ khác mà chúng tôi đang làm và đang trong trình tự thực hiện. Cục Cựu chiến binh là chốn làm việc hoàn toàn khác hẳn với những nơi khác.
Our accountability efforts in Vietnam are very, very important to all of us. We will not rest until all of the 1,253 missing veterans are returned home. I want to thank the government of Vietnam for their assistance in our efforts.
Những nỗ lực thi hành trách nhiệm của chúng tôi ở Việt Nam là rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tất cả 1.253 cựu chiến binh bị mất tích trở về nhà. Tôi muốn cảm ơn chính phủ Việt Nam về sự trợ giúp của họ trong những nỗ lực này của chúng tôi.
Today, I'm signing a proclamation to honor the veterans of the Vietnam War. This is part of the ongoing 13-year commemoration of their sacrifice for freedom. And I just want to thank these seven very brave people for being here. I got to know them for a few minutes upfront, and they are definitely tough, smart cookies. We like them. I think they like me too. I'm not sure, but I think -- (applause) -- no, I think they do. I think they do. I think they see what we're doing for our military.
Hôm nay, tôi đang ký một bản tuyên ngôn để tôn vinh các cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam. Đây là một phần của lễ tưởng niệm 13 năm liên tục về sự hy sinh của họ đối với tự do. Và tôi chỉ [có cơ hội bây giờ là] muốn cảm ơn bảy người rất dũng cảm vì họ đang có mặt tại nơi đây. Tôi vừa mới biết họ vài phút trước, và họ chắc chắn là những chiếc bánh ngọt thông minh và cứng rắn. Chúng tôi thích họ. Tôi nghĩ họ cũng thích tôi. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ - (vỗ tay) - tôi nghĩ là họ thích. Tôi nghĩ rằng họ thích. Tôi nghĩ rằng họ nhìn thấy những gì chúng tôi đang làm cho quân đội của chúng ta.
Would you like to say a few words, any of you guys? Would you like to say something? Huh?
Bạn có muốn nói vài lời không ? bạn nào cũng được. Có thích nói gì không, hử ?
MR. HOPPER: Sure.
chắc vậy
PRESIDENT TRUMP: Come on. Come on up here. Here's your chance. You can be a big star now.
Nào. Tiến đến đây. Đây là cơ hội của bạn. Bây giờ bạn có thể là một ngôi sao lớn.
MR. HOPPER: Well, I'm not sure about that. But just on behalf of many of us standing up in the front of the room today, I just want to say what an honor and privilege it is to be with our President. I so admire what you're doing for our country.
Vâng, tôi không chắc về điều đó. Nhưng thay mặt cho nhiều người trong chúng tôi đang đứng lên ở phía trước của căn phòng ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nói rằng quả là một vinh dự và ưu đải được gân gủi với Tổng thống của chúng tôi. Tôi rất ngưỡng mộ những gì tổng thống đang làm cho đất nước chúng ta.
Thank you for your dedication to our military, our country. And we're all behind you in making America great again.
Cảm ơn thổng thống đã tận tâm cho quân đội và đất nước của chúng ta. Và tất cả chúng tôi đều đứng sau lưng tổng thồng trong nổ lực làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại trở lại.
PRESIDENT TRUMP: Thank you very much. That's so nice. Thank you very much. MR. HOPPER: Thank you. Thank you. (Applause.)
Cảm ơn nhiều. Thật tuyệt. Cảm ơn nhiều. (vỗ tay)
MR. REYNOLDS: It's an honor to be here. My family is so proud. My wife loves you. (Laughter.) She does. We all love you.
Thật là một vinh dự khi được ở đây. Gia đình tôi rất tự hào. Vợ tôi yêu mến tổng thống. (Tiếng cười) Bà ấy thích thiệt tình. Tất cả chúng tôi đều yêu thích tổng thống.
All of the veterans that I represent in my community asked me to say to you: Keep doing what you're doing. We need to win. We need to make America great again. And we definitely think you are on the right track. So, thank you. It's honor to meet you, sir.
Tất cả cựu chiến binh mà tôi đại diện trong cộng đồng yêu cầu tôi nói với tổng thống: Hãy tiếp tục làm những gì tổng thống đang làm. Chúng ta cần thắng. Chúng ta cần làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và chúng tôi chắc chắn nghĩ rằng tổng thống đang đi đúng hướng. Cảm ơn. Thật vinh dự được gặp tổng thống, thưa ngài.
PRESIDENT TRUMP: We will keep it going, and we will get it done.
Chúng tôi sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ hoàn thành.
MR. REYNOLDS: Absolutely.
Tuyệt đối như vậy
PRESIDENT TRUMP: No doubt.
Không chút nghi ngờ
MR. REYNOLDS: I believe it. Thank you very much.
Tôi tin vậy
PRESIDENT TRUMP: Anybody? Còn ai nữa không
MR. MORGAN: Mr. President, from my heart, thank you for your support of the military, and it's an honor to be here as one of seven Vietnam veterans representing the 58,000 heroes who never made it home.
Thưa tổng thống, từ trái tim tôi, xin cảm ơn sự hỗ trợ của ngài đối với quân đội, và tôi lấy làm vinh dự được có mặt ở đây như một trong bảy cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam đại diện cho 58.000 anh hùng đã không bao giờ trở về nhà. Cảm ơn ngài rất nhiều.
PRESIDENT TRUMP: Thank you so much. (Applause.)
Cám ơn bạn rất nhiều (vỗ tay)
MR. MORGAN: Thank you, sir. Thank you.
Xin cám ơn, thưa Ngài, xin cám ơn
PRESIDENT TRUMP: You nervous?
Bạn căng thẳng phải không ?
MR. GOODE: I am nervous.
Tôi căng thẳng
PRESIDENT TRUMP: I don't think so. I don't think so.
Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ vậy.
MR. GOODE: I am nervous. You know, it's an honor for me to be here today to meet the President of the United States that's doing such a fine job for America. I'm so proud of him and what he's doing, and I'm also really proud to represent all those veterans that are back home to be one of seven of these veterans that are here today. It's such an honor to represent the rest of those veterans in the United States of America. Thank you.
Tôi căng thẳng thiệt.. Ngài biết đấy, thật vinh dự khi được ở đây hôm nay để gặp Tổng thống Hoa Kỳ là người đang làm một công việc tốt đẹp cho nước Mỹ. Tôi rất tự hào về người và những gì người đang làm, và tôi cũng thực sự tự hào được đại diện cho tất cả những cựu chiến binh đã trở về nhà để trở thành một trong bảy cựu chiến binh ở đây hôm nay. Đó là một vinh dự được đại diện cho phần còn lại của những cựu chiến binh ở Hoa Kỳ. Cảm ơn ngài.
PRESIDENT TRUMP: Well, I just want to thank everybody. These are special, special people. And just in speaking to them, before I came up -- they were so warm and so loving of our country -- I said, "Hey, would you like to say a few words?" And they said them better than anybody can say them.
Vâng, tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đây là những người đặc biệt, đặc biệt. Và khi nói chuyện với họ, trước khi tôi bước lên - họ là những người rất ấm áp và đầy yêu thương của đất nước chúng ta - tôi nói, "Này, bạn có muốn nói một vài lời không?" Và họ nói những lời tốt đẹp hơn bất cứ ai có thể nói.
They're brave, they're strong, they're great patriots. And we just want to thank you and all of the thousands and thousands and all of the people that served with you and in all of the other wars.
Họ dũng cảm, họ mạnh mẽ, họ là những người yêu nước vĩ đại. Và chúng tôi chỉ muốn cảm ơn các bạn và tất cả trong số hàng nghìn và hàng ngàn và tất cả những người đã cùng phục vụ với bạn và trong tất cả các cuộc chiến tranh khác.
And, you know, one of the things, again, that I'm so happy with is what we're doing with the whole Veterans Administration. It is a whole different ballgame.
Và, các bạn biết đấy, một trong những điều, một lần nữa, rằng tôi rất hạnh phúc với nó , đó là những việc mà chúng tôi đang làm với toàn bộ Cơ quan Cựu chiến binh. Đó là một công việc hoàn toàn khác biệt.
And I'm going to sign a proclamation, and I'll sign it with one pen, but we're going to make sure we have seven pens. And we're going to get you each one. But it's an important proclamation, and we'll do it right now.
Và tôi sẽ ký một bản tuyên ngôn, và tôi sẽ ký nó bằng một cây bút, nhưng chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta có bảy cây bút. Và chúng tôi sẽ giúp các bạn có được mỗi người một cây. Nhưng đó là một bản tuyên ngôn quan trọng, và chúng ta sẽ làm ngay bây giờ.
Thank you all. You have done a fantastic job. I appreciate it. Thank you very much.
Cảm ơn tất cả. Các bạn vừa hoàn thành một công việc tuyệt với. Tôi đánh giá cao nó. Cảm ơn nhiều.
So this is the commemoration of the 50th anniversary of the Vietnam War by the President of the United States of America. It's a proclamation. And thank you very much.
Vậy, đây là văn bản tưởng niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là một bản tuyên ngôn. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.
(The proclamation is signed.)
(Bản tuyên ngôn đã được ký)
END