May 29__Bẩy đần tuyên bố “Trung Cộng sẽ sở hữu nước Mỹ trong vòng 15 năm tới”.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-29
Đảng CH chiến thắng ở Thuợng Viện. ĐCSDC thất bại âm mưu thành lập uỷ ban điều tra 6/1

----------