Thời sự Dương Đại Hải - June  29, 2021
Nguồn: PTMG CORP - Youtube Ngày đăng: 2021-06-30
Phần 1

Phần 2

Phần 3
----------