Khai Dân Trí Mới Nhất Ngày 16\6\2018 - Cấp báo biểu tình lớn/Tin 3 sạch /có biến lớn
Source: Lisa Phạm - Youtube Posted on: 2018-06-16

-----------
Ý kiến độc giả :

Nếu quả thật có lệnh "Độc lập hành chánh", thì lệnh này có nghĩa là Chính quyền Trung Ương và Bộ Tổng tham mưu của quân đội nhân dân, vì tình hình rối ren không cho phép, sẽ không còn trách nhiệm can thiệp vào tình hình của địa phương…. nếu quân đội của Trung Cọng tại các đặc khu bung ra bắn giết dân chúng thẳng tay, lấy cớ tự bảo vệ an ninh cho họ.
Trung Ương với lệnh "Độc lập hành chánh" sẽ phủi tay không thừa nhận trách nhiệm về những vụ đàn áp đẩm máu kiểu Thiên An Môn tại các địa phương do dânTàu ra tay.
Lệnh "Độc Lập hành chánh" còn là một mưu đồ để Đảng Cọng Sản Việt Nam có lại được uy tín sau khi tình hình đã ổn định vì lực lượng của Tàu tại các địa phương thất bại trong việc đán áp dân Việt tại địa phương, và sau đó Trung Ương sẽ tung quân trở lại đến địa phương để càn quét tàn quân của Trung Cọng tại địa phương, coi như họ không phải là đồng lỏa với Tàu mà chỉ là vì… tình thế không cho phép thôi chứ Đảng vẫn luôn chu toàn nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho tổ quốc.
Lịnh "Độc Lập hành chánh" trở thành chiến thuật "một đá bắn hai chim", một là nếu quân Tàu tại các địa phương thắng trận thì Đảng sẽ hưởng lợi vì không mang tiếng là công khai chống lại Trung Quốc và sẽ được Trung Cọng vỗ đầu khen thưởng, nhưng nếu phe của dân thắng thì họ vẫn còn uy tín để tiếp tục cai trị dân . Đó là âm mưu thâm độc của Đảng CSVN. Xin quý vị cảnh giác đề phòng và phản ứng đúng lúc để đánh bại âm mưu này.

JB Trường Sơn