Trang web của Taliban đột nhiên biến mất; Lực lượng chống Taliban giành lại 3 quận
Tác giả : DKN
Biên dịch : News
Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-22
----------

TT Trump bắt Joe Bảy Đần xin lỗi nước Mỹ vì đã không cứu người dân trước tiên và để thiết bị quân sự rơi vào tay Taliban
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-08-22
___OOO___