Mỗi thời điểm, mỗi hành động. Ai can đảm và hữu ích hơn ai ?
Author: Minh Sơn Posted on: 2018-06-19
Chống "bán nước" bằng bất bạo động, ngồi im trương biểu ngữ, chụp hình và đứng trơ mắt nhìn. Đây là kiểu thời thượng và hợp nhãn quan (politically correct)…


Nhưng vẫn bị công an đánh lổ đầu


Chống xâm lăng bằng vũ khí trời ban, xem chướng mắt (politically incorrect)


Nhưng nhờ vậy mà trộm cướp sợ hãi,


Và mang lại bình an cho mọi nhà


Bây giờ là thời buổi chiến tranh thực sự, chính quyền VC chung tay với Tàu Cọng đã khai chiến với nhân dân Việt Nam, xem nhân dân là thù địch và rắp tâm giết dân Việt. Còn chờ gì nữa mà còn đứng nhìn, ngồi im… hỡi dân Việt ??
Vào thời điểm sắp sửa mất nước và dân tộc sắp bị đồng hóa bởi phương Bắc, chúng tôi phản đối mọi lời kêu gọi "bất bạo động" từ các thành phần lãnh đạo đấu tranh.
------------