Tiết lộ video quay lại hình ảnh 240 "kẻ buôn phiếu" phe cánh tả đã đổ hàng ngàn lá phiếu vào những thùng đựng phiếu giữa đêm tại Georgia
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-09-04
13 người dân Cuba thành công vượt biển đến Hoa Kỳ xin tỵ nạn cọng sản bị chính quyền Bảy Đần từ chối và trả về nước ngay lập tức

----------