Cảnh Xuân

Author: Nguyẽn văn Thiên Source: Sông Thơ Posted on: 2018-03-22


XIN CHÍNH THỨC NHẬN LẠI "ĐỨA-CON-THƠ" THẤT LẠC !
Thời gian qua, nhất là mỗi độ Xuân về, các trang mạng đăng lại bài thơ thất ngôn bát cú đề là "CẢNH XUÂN" và ghi "Khuyết Danh". Nay, Tôi: Nguyễn Vân Thiên , còn có bút hiệu Thiện Mỹ Giang xin chính thức nhận lại " Đứa- Con-Thơ" lâu năm thất lạc.
Thực ra, Bài thơ "Cảnh Xuân" không phải là sáng tác "độc lập", mà tôi viết bài thơ này lồng vào 1 truyện ngắn đề là "Khai Bút Đầu Xuân", và truyện ngắn này đã được đăng trên Tạp chí NGÀN THÔNG số Xuân năm 1972 (Tòa soạn chung với Tuổi Hoa: 38 Kỳ Đồng, Q.3, Saigon)... Nay xin kính cáo để bạn đọc bốn phương và các bạn thơ được rõ. Xin đa tạ !


1. BÀI THƠ GỐC:

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

2. ÐỌC NGƯỢC BÀI GỐC TỪ DƯỚI LÊN:

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

3. BỎ HAI CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC:
Thành bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng:


Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.

4. BỎ HAI CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC - ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN:
Thành bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng:


Mắt ai bóng thướt tha
Ðàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta.

5. BỎ BA CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC:
Thành bài tám câu x bốn chữ:


Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai.

6. BỎ BA CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC –> ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN: <br/
Thành bài tám câu x bốn chữ:


Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân.

7. BỎ BỐN CHỮ ĐẦU MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC:
Thành bài tám câu x ba chữ :


Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Ðàn trầm bổng
Mắt mỉm cười.

8. BỎ BỐN CHỮ CUỐI MỖI CÂU TRONG BÀI GỐC – ĐỌC NGƯỢC TỪ DƯỚI LÊN:
Thành bài tám câu x ba chữ:


Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta.

NGUYỄN VÂN THIÊN (Thiện Mỹ Giang)