Thời trang chải chuốt chính khách 2018
Author: Minh Sơn Posted on: 2018-06-22
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Trump xem trang trọng khác vời,
Kim thì đầy đặn miệng cười có duyên.

(nhại thơ Kiều của Nguyễn Du)