TT Trump diễn thuyết tranh cử tại Florida, cảnh cáo sẽ trục xuất cảm tình viên Hamas
Tác giả : DTV chuyển ngữ Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2023-11-13
----------