Đập tan âm mưu Tàu hóa dân tộc Việt qua dự án Tộc Kinh tại Pháp
Tác giả: Nhóm Minh Bạch Nguồn: Change.org Ngày đăng: 2019-02-17
Nhóm Minh Bạch (Collectif Transparence) kêu gọi người Việt ký vào Thỉnh Nguyện Thư yêu cầu chính phủ Pháp ngăn chận việc làm lừa đảo của cái gọi là "Tộc Kinh" vì bọn này tiếm danh của dân tộc Việt. mưốn đồng hóa dân Việt làm thành phần của dân Tàu để làm việc gian tà là mua đất tại Pháp, làm bàn đạp cho mưu đồ xâm lăng tại Việt Nam và những quốc gia trong khối tự do đang còn mơ hồ về nạn bành trướng của Trung Quốc. Xin hãy bấm vào địa chỉ kết nối (link) dưới đây để ký vào thỉnh nguyện thư theo lời mời gọi của Nhóm Minh Bạch.