Author: Báo Nông nghiệp Việt Nam Source: Youtube Posted on: 2018-04-14Mỹ Tấn công SYRIA !!! Video trực tiêp! Nga trả lời - Syria war