TT TRUMP THẮNG KIỆN TRƯỚC PHONG TRÀO PHÁ THAI, GIỮ LẠI $60 TRIỆU TIỀN THUẾ DÂN!
Tác giả : Trần Maicô Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2020-02-26