Tống Cổ Việt Gian về xứ của quỷ
Author: Minh Sơn Posted on: 2018-05-14


Nguyễn Phương HùngĐoàn Trọng bị Trump tóm cổ ném xuống ghe cho về Việt Nam