Ông Ngô Kỷ: "Tôi mà là Việt Gian thì cả thế giới này Việt Gian hết!"
Source: PhoBolsaTV Posted on: 2018-05-15