Hậu quả lệnh hành pháp của Bại-Đần
Nguồn: Hình Internet Ngày đăng: 2021-02-01
Đảng Dân Chủ trình dự luật "xóa sổ đảng Cộng Hòa"; Những kẻ nói Trump độc tài đã sáng mắt khi..
----------