Mar-23 _ Tin buổi sáng - TT.Trump : “Bẩy đần đã bị Trung Cộng mua chuộc và được trả tiền”.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-03-23
----------