Hoà thượng THÍCH THÔNG LAI hiệu triệu PHẬT TỬ đứng lên L.Ậ.T Đ.Ổ cộng sản và bao vây QUỐC HỘI
Source: Youtube Posted on: 2018-06-07