Apr 07 _ Bằng chứng gây sốc từ phía cảnh sát đưa ra cho thấy George Floyd không phải bị ghì cổ chết
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-08
----------