Thời sự Dương Đại Hải ngày 8 tháng 4, 2021
Nguồn: PTMG Group - Youtube Ngày đăng: 2021-04-09
Phần 1

Phần 2

Phần 3
----------