Apr 12 _ Tin buổi sáng : Đàn em Bẩy Đần, Ăn-Thì-Phá và Bọn-Lưu-Manh tiếp tục nổi loạn và hôi của theo mùa
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-12
----------