Mưa tiền được đổ vào chiến dịch CHỐNG BÃI NHIỆM NEWSOM
Tác giả : Trần Maicô USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-22
Trump đã chọn 4 tiểu bang làm nơi tổ chức Rally

----------